นักการภารโรงแม่บ้าน

เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์