o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 หน้าปกคู่มือการให้บริการ ปีการศึกษา 2566.pdf
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ..pdf
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ..pdf
o15 ผังการรับนักเรียน.pdf
o15 ผังการรับย้ายนักเรียน.pdf
o15 ผังการย้ายออกนักเรียน.pdf