พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.-2546.pdf