นางอนงค์ อรุณราช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

นางสาวนภัทรศร ณ บางช้าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิเช่น ผู้ปกครอง คู่ค้า คู่สัญญา ทำการ Scan QR Code 

เพื่อประเมินตามความเป็นจริงครับ 

ระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

19-25 มิถุนายน 2566